Four Star Generals

  • Gen Edwin A. Pollock, USMC - Class of 1921 - Biography
  • Gen William O. Brice, USMC - Class of 1921 - Biography
  • Gen. William C. Westmoreland, USA - Class of 1935 - Biography
  • GEN William W. Hartzog, USA - Class of 1963 - Biography
  • Gen Glenn Walters, USMC - Class of 1979 - Biography
  • Gen Kenneth McKenzie, USMC - Class of 1979 - Biography